"Truckkort och utbildningar.
Vi listar de bästa, närmast dig!"

Truckutbildning


Truckutbildning i sverigetruckutbildningar sverigekarta

Det finns flertalet aktörer i Sverige som erbjuder truckutbildning. Bland de största finns truckverket och truckutbildarna. Det finns olika typer av utbildningar beroende på vilken typ av maskin du skall köra. Här kan du se de olika typer av maskiner som får köras baserat på truckkortstyp.

Hitta närmast truckutbildning:

Truckutbildning Stockholm

Truckutbildning Göteborg

Därför är det viktigt att utbilda dig och din personal

Med en grundlig truckutbildning så blir det:

Färre olycksfall och i sin tur färre personskador; lägre korttidsfrånvaro, bättre förarhälsa, färre sjukskrivningsdagar, färre rehabiliteringsfall. (Detta bidrar i sin tur till lägre kostnader för företaget och samhället i stort.)
Minskade skador på truckar, gods och inventarier; mindre behov av reparationer, färre och kortare stillestånd, truckarnas livslängd ökar, lägre utnyttjande av försäkringar bidrar till minskade kostnader för företaget.
• Produktivitet & effektivitet ökar; föraren känner sig säkrare, smartare, effektivare som bidrar till en lugnare och bättre arbetsplats.
Truckförare blir mer motiverade; Vid utbildning så ger man personen ökad status och respekt på jobbet som i sin tur bidrar att personal stannar längre på företaget och personalomsättningen och kunskapen inom företaget stannar kvar längre.

Teoriprovet

De teoretiska kunskaperna dokumenteras genom ett prov. I normala fall så sker detta skriftligt. Eleven besvarar då ett antal frågor där det finns flera olika val att välja varav ett alternativ är rätt. Liknande körkortsteori fast i mindre skala. I undantagsfall kan eleven göra provet muntligt om det finns en god grund till det.

Förarprovet

Förarprovet eller det praktiska testet testas dina teoretiska kunskaper i verkligheten. Detta övervakas av en truckinstruktör och förarprovet innehåller minst dessa moment som du ser i listan nedan. Något som är viktigt och tänka på är att alltid vara säkerhetsmedveten under hela förarprovet då det är en avgörande del av truckutbildningen.

Obligatoriska moment Trucktyper
- demonstration av hur något moment i den dagliga tillsynen går till A, B, C, D
- rakbanekörning i båda körriktningarna
(med och utan påhängsvagn*)
A, B, C, D*
-slalomkörning i båda körriktningarna A, B, C, D
-90° och 180° svängar i båda körriktningarna A, B, C
-90° och 180° svängar med och utan påhängsvagn D
-insvängning 90° mot inlastningsställe A, B
- godshantering på lägre höjder A, B, C
-godshantering på högre höjder A2, B, C
-lastning/lossning av fordon från lastkaj A, B, C
-lastning/lossning av fordon från marknivå B, C
-fri- och djupstapling B, C2, C3a, C3b, C7
-placering av gods i ställage A2, B, C2, C7
-användning av tiltningsfunktionen B
-i förekommande fall, användning av tillsatsaggregat B, C2, C3a, C3b, C7
-koppling av påhängsvagn D

 

Vad säger arbetsmiljöverket

AFS 2006:05. föreskriften innebär i korthet: ” Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade. ”

arbetsmiljöverket truckregler

Ur föreskriften Användning av truckar, AFS 2006:5: Kunskaper och tillstånd 18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. 19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. 20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Google+